no

ALGEMENE VOORWAARDEN EN AVG

Artikel 1: Definities

In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder huisregels, inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

Artikel 2: Aanmelding en toegang

 1. De aanmelding van een lidmaatschap bij FIGHT BECK vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden naar FIGHT BECK. Dit kan online.
 2. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat FIGHT BECK het inschrijfformulier heeft ontvangen. De activiteiten bij FIGHT BECK Center en de automatische incasso door FIGHT BECK vangen aan op de datum zoals op het inschrijfformulier is aangegeven (behoudens het bepaalde in artikel 3).
 3. Wachtlijst: Als het maximum aantal deelnemers voor een les is bereikt kan de deelnemer op een wachtlijst geplaatst worden. De deelnemer krijgt bericht van FIGHT BECK zodra zijn/haar lidmaatschap kan aanvangen. De deelnemer kan overigens ook starten me een andere les. Vanaf het moment van fysieke deelname is ook uw incasso voor deze les van kracht.
 4. Jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen ook bij FIGHT BECK Center trainen. Aanmelding voor een lidmaatschap dient echter door een ouder/verzorger, en op kosten van een ouder/verzorger, te geschieden. (zie artikel 4)

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn  en betaling

 1. Een lidmaatschap bij FIGHT BECK geldt vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende verlenging van telkens 4 weken. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooruit te geschieden via automatische incasso.
 3. Bij een mislukte incasso van het aan FIGHT BECK verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of het storneren om welke reden dan ook, of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). U wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een email. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. Een derde incasso brengt €10,- administratiekosten met zich mee.
 4. Een lidmaatschap wordt en blijft geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot activiteiten van FIGHT BECK en FIGHT BECK Center geweigerd. FIGHT BECK is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.
 5. Prijsstijgingen kunnen 1 maal per jaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan; tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) of locatie en accommodatiekosten. Deelnemers worden uiterlijk 2 maanden voor het doorvoeren van de abonnementsprijswijziging in kennis gesteld. Dit kan geschieden middels een e-mail, brief of digitale nieuwsbrief. Indien u niet akkoord gaat met de prijsstijging kunt u zo eventueel, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn, uw abonnement opzeggen. Wanneer er niet wordt gereageerd, wordt de prijsstijging geaccepteerd en door FIGHT BECK doorgevoerd.
 6. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van blessures of langdurige ziekte kan uw abonnement worden ‘bevroren’. (zie artikel 11)
 7. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
 8. Wanneer FIGHT BECK geen lessen aanbiedt omwille van vakantie op het sluiten van de Center, kan u de gemiste lesmomenten inhalen in dezelfde maand. Dit enkel wanneer u hier afspraken over maakt met FIGHT BECK en lesplaatsen zijn toegezegd.
 9. Bij gemiste lessen is er geen sprake van een “spaarsysteem” of “les tegoed”.

Artikel 4: Jeugd- en studentenlidmaatschap

 1. Vanaf 5 jaar kunnen kinderen/jongeren deelnemen aan de lessen. Overigens blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het lidmaatschapsgeld tot dat het jeugdlid 18 jaar is geworden.

Artikel 5: Privacy

 1. FIGHT BECK verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de Privacyverklaring van FIGHT BECK wordt op een rijtje gezet welke gegevens door FIGHT BECK worden verwerkt, voor welke doeleinden FIGHT BECK dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je altijd op onze website.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, ongeacht de reden, geschiedt door schriftelijke opzegging. Enkel een mondelinge opzegging of een email volstaat niet. Een opzegging dient in het bezit van FIGHT BECK te zijn voor de einddatum van de lidmaatschapstermijn. Deze zal dan nog met een opzegtermijn van één kalendermaand verlengd worden.
 2. FIGHT BECK heeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal FIGHT BECK de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde vaste tarief van 17.50 euro per maand. Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van FIGHT BECK. Voor de in dit artikel 6.1 en artikel 6.2 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. U ontvangt een bewijs van opzegging per email retour van FIGHT BECK.
 4. FIGHT BECK behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contractstermijn vervalt.

Artikel 7: FIGHT BECK Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders is overeengekomen met FIGHT BECK.

Artikel 8: Jaarrooster

FIGHT BECK is gesloten/aangepast op/in onderstaande dagen/periodes. Er worden dan geen groepslessen aangeboden.

Artikel 9: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van FIGHT BECK, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Zowel FIGHT BECK, de gastheer, als de beheerder van de lesaccommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. De deelnemer zal zowel FIGHT BECK als de beheerder van de accommodatie vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 4. Zowel FIGHT BECK als de beheerder van de accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 5. Indien FIGHT BECK om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van FIGHT BECK wordt uitbetaald.
 6. Wanneer een lid van FIGHT BECK eigendommen of materialen van FIGHT BECK kapot maakt, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien.

Artikel 10: Ziekte, verhuizing, zwangerschap, overlijden of blessure leed

 1. Ziekte: Als u voor een periode langer dan 6 weken wegens ziekte, een blessure of zwangerschap niet in staat bent deel te nemen aan FIGHT BECK activiteiten, kan uw lidmaatschap worden “bevroren”. Dit met een maximale periode van 3 maanden. En enkel met bewijs van uw huisarts of fysiotherapeut.
 2. Maand abonnementen kunnen niet worden bevroren. Bij langdurige blessures schrijft u zichzelf uit conform de normale procedure. Wanneer u zichzelf na uw ziekte, blessure of zwangerschap weer aanmeldt bent u weer van harte welkom! U betaalt dan geen inschrijfkosten.
 3. Kwartaal/halfjaar/jaar abonnementen kunnen wel worden “bevroren”, wanneer uw ziekte, blessure of zwangerschap langer dan 6 weken duurt. Dit voor de maximale duur van 3 maanden. Het kan enkel op basis van een verklaring van de (huis)arts of fysiotherapeut. Het resterend aantal lesweken van uw kwartaal abonnement houdt u tegoed. Deze zijn immers op voorhand al betaald. Uw vaste  lesplaats komt echter wel te vervallen. Na 3 maanden bekijken we samen of u in staat bent om weer te starten bij FIGHT BECK. Is dit niet mogelijk dan schrijven wij u uit met de reguliere opzegtermijn van een kalendermaand. Uw lestegoed komt dan te vervallen. Wanneer u zichzelf na uw ziekte, blessure of zwangerschap aanmeldt bent u weer van harte welkom! U betaalt dan geen inschrijfkosten.
 4. Wanneer u zwanger bent kunt u, onder begeleiding van ons, nog lang doorsporten. Wenst u toch uw deelname aan FIGHT BECK lessen te beëindigen dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen. (zie artikel 6)
 5. Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle contractuele verplichtingen, op voorwaarde van het feit dat FIGHT BECK op de hoogte wordt gesteld.
 6. Een stopzetting (of ‘bevriezing‘) van een abonnement geld nooit met terugwerkende kracht. En kan alleen door het overleggen van een diagnose of doktersverklaring.
 7. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

Artikel 11: Klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot FIGHT BECK en FIGHT BECK Center dient de deelnemer zich in eerste instantie altijd te wenden tot FIGHT BECK.
 2. De deelnemer wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen.
 3. Deelnemers van FIGHT BECK Center hebben allemaal hun eigen sportieve doelstelling waarom ze komen om te trainen. Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft FIGHT BECK een aantal huisregels opgesteld:

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FIGHT BECK aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en FIGHT BECK zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar FIGHT BECK is gevestigd.

Artikel 13: Tot slot

 1. Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van FIGHT BECK te accepteren.
 2. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen FIGHT BECK en de deelnemer.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.
 4. Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hieronder staat beschreven hoe Fight Beck daarmee om zal gaan.

PERSOONSGEGEVENS
Voor deelname aan de cursussen, workshops en personal training hebben wij, naast uiteraard uw naam, een aantal persoonsgegevens nodig.

E-mailadres: Voor het op de hoogte houden van de actuele lesroosters, locaties, toezenden van facturen en overige mededelingen met betrekking tot de activiteiten van Fight Beck. Verder verzenden we ook een nieuwsbrief waarvoor u zich te allen tijden kunt uitschrijven.

Telefoonnummer: Voor het op het laatste moment doorgeven van wijzigingen van lessen die op u betrekking hebben.

PRIVACY
Foto en film: Er zal aan het begin van de samenwerking gevraagd worden of er bezwaar is tegen het gebruiken van foto’s en films van de lessen voor eigen gebruik op diverse sociale media en in drukwerk.

Algemeen: Uw persoonsgegevens zullen zonder overleg nooit aan derde worden verstrekt.
Bij het stoppen van de samenwerking zullen uw gegevens vernietigd worden, tenzij door u anders aangegeven. Bijvoorbeeld omdat u in de toekomst op de hoogte wil worden gehouden over de activiteiten van Fight Beck.

Translate »
Trial Class Woman Click Here